obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Justyna Pasierkiewicz Stanowisko: Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego
Godziny przyjęć:

pokój nr 30

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

 2. Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy.

 3. Kierowanie pracą Referatu Finansowo-Podatkowego oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników referatu.

 4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta.

 5. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach stawek podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej gminy oraz ustalenie inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

 6. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu.

 7. Nadzorowanie sporządzania okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu gminy i działalności finansowej gminy.

 8. Kontrasygnata  czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych i udzielanie upoważnienia innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

 9. Czuwanie nad prawidłowym sporządzaniem i przechowywaniem dokumentacji finansowej.

 10. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości budżetowej, podatkowej i ewidencji majątku gminy.

 11. Przekazywanie pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wytycznych oraz niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu oraz jego realizacji.

 12. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.

 13. Kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy, przekazywanie dotacji podległych jednostkom oraz innym instytucjom i organizacjom.

 14. Nadzór finansowy nad zarządzaniem mieniem komunalnym.

 15. Wnioskowanie terminów i trybu przeprowadzenia inwentaryzacji, organizowanie i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.

 16. Opracowywanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowo-rachunkowych.

 17. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem wykonującym obsługę gminy, innymi bankami, funduszami i fundacjami.

 18. Opracowywanie prognoz finansowych niezbędnych w przypadku zaciągania kredytów i pożyczek.

 19. Podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy, a także wniosków co do oszczędności.

 20. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę.

 21. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości z uwzględnieniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych. 

1
Jadwiga Dębowska Stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Telefon: tel. (81) 56-66-038 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pokój nr 31

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw dochodów gminy, w tym dekretowanie dowodów księgowych, rozliczanie, uzgadnianie poszczególnych grup dochodów, sporządzanie wydruków (komputerowych).

 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej na kontach rachunkowych w zakresie należności i zobowiązań.

 3. Dekretowanie, rozliczanie, księgowanie wydatków budżetowych.

 4. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wykonania budżetu.

 5. Rozliczanie rachunków bezgotówkowych.

 6. Prowadzenie ewidencji analitycznej zaangażowania środków budżetowych.

 7. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków
  z zakresu sprawozdawczości.

 8. Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.

 9. Sporządzanie na koniec roku zestawień kont syntetycznych.

 10. Prowadzenie kartotek ilościowo - wartościowych zakupu materiałów, opału, paliwa dla samochodów, księgowanie ich zużycia na koniec każdego miesiąca oraz uzgadnianie stanów.

 11. Uzgadnianie wpływów z księgowością podatkową.

 12. Sprawdzanie dokumentów do wypłaty pod względem formalno-rachunkowym.

 13. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego (syntetyczna).

 14. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie zadań własnych, zleconych
  i powierzonych (syntetyka i analiza).

 15. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.

 16. Dokonywanie kontroli kompletności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 17. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
  i finansowych z planem finansowym.

 18. Współpraca ze stanowiskiem pracy ds. budownictwa z w zakresie naliczania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury techniczne.

2
Krystyna Cieśla Stanowisko: Inspektor ds. księgowości i płac
Telefon: tel. (81) 56-66-038 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pokój nr 31

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Prowadzenie komputerowo ksiąg rachunkowych w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej do kont rozrachunkowych w zakresie należności i zobowiązań w sprawach dotyczących inwestycji.

 3. Sporządzanie miesięcznych wydruków komputerowych w zakresie ksiąg rachunkowych, kont rozrachunkowych, zestawień obrotów i sald.

 4. Sporządzanie na koniec roku zestawień kont syntetycznych.

 5. Sprawdzanie dokumentów do wypłaty pod względem formalno
  – rachunkowym.

 6. Prowadzenie dokumentacji płacowej – list płac i kart wynagrodzeń pracowników Urzędu.

 7. Wydawanie zaświadczeń majątkowych i innych w tym zakresie.

 8. Naliczanie nagród jubileuszowych z zakładowego funduszu nagród
  dla pracowników.

 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń.

 10. Prowadzenie spraw i dokumentacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z ustawami o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych: zgłaszanie do ubezpieczenia, ustalanie obowiązku ubezpieczenia, naliczanie składek, przekazywanie i rozliczanie, sporządzanie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie i jej terminowe przekazywanie.

 11. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatku dochodowego
  od osób fizycznych oraz PEFRON.

 12. Prowadzenie rachunkowości funduszu socjalnego.

 13. Prowadzenie rachunków funduszy pomocowych.

 14. Rozliczanie dietoryczałtów za używanie własnego samochodu do celów służbowych.

 15. Prowadzenie rachunkowości inwestycji gminnych, tj. prowadzenie komputerowo ksiąg rachunkowych, rozliczanie inwestycji, przygotowanie
  i sporządzanie OT i PT w zakresie inwestycji zakończonych oraz sporządzanie przelewów za faktury dotyczące inwestycji.”

 16. Prowadzenie rachunkowości sum depozytowych.

 17. Nadzór nad sporządzaniem i rozliczaniem CIT -8 dla jednostek OSP Gminy Strzyżewice.

 18. Sporządzanie list płac należności dla sołtysów za prowadzenie inkasa.

 19. Ustalanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 20. Wystawianie i podpisywanie faktur i refaktur.

 21. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży do rozliczenia podatku VAT.

 22. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku VAT oraz przelewów należnego podatku dla Urzędu Skarbowego.

 23. Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.

 24. Prowadzenie spraw z naliczaniem i egzekucją czynszów za lokale użytkowe
  i mieszkalne stanowiące własność gminy.

 25. Przygotowywanie umów dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych.

 26. Dokonywanie wymiaru należnych czynszów za lokale mieszkalne
  i użytkowe.

 27. Prowadzenie egzekucji należności za lokale mieszkalne i użytkowe.

 28. Ewidencja księgowa należności niepodatkowych (wynajem i dzierżawa mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie).

 29. Rozliczanie dotacji udzielonych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy. 

3
Agnieszka Szostak Stanowisko: Inspektor ds. księgowości
Telefon: tel. (81) 56-66-038 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pokój nr 31

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Prowadzenie komputerowo ksiąg rachunkowych w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych ( syntetyka i analityka).

 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej do kont rozrachunkowych w zakresie należności i zobowiązań.

 3. Sporządzanie miesięcznych wydruków komputerowych w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych, kont rozrachunkowych, zestawień obrotów i sald.

 4. Sporządzanie na koniec roku zestawień kont syntetycznych.

 5. Prowadzenie ewidencji faktur do zapłaty i terminowe regulowanie zobowiązań.

 6. Prowadzenie ewidencji księgowej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

 7. Pomoc przy prowadzeniu dokumentacji płacowej – list płac i kart wynagrodzeń pracowników Urzędu.

 8. Pomoc przy prowadzenie spraw i dokumentacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z ustawami o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych: zgłaszanie do ubezpieczenia, ustalanie obowiązku ubezpieczenia, naliczanie składek, przekazywanie i rozliczanie, sporządzanie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie i jej terminowe przekazywanie.

 9. Sporządzanie comiesięcznych zbiorczych zestawień sald dzienników.

 10. Rozliczanie opłaty targowej.

 11. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wykonania budżetu.

 12. Sprawdzanie dokumentów do wypłaty pod względem formalno-rachunkowym.

 13. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 14. Obsługa programu „Home Banking”.

 15. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 16. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowani przedszkolnego.

 17.  Prowadzenie spraw z zakresu dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

4
Anna Siatkowska Stanowisko: Inspektor ds. mienia komunalnego i kasjer
Telefon: tel. 81 566 96 19 fax. 81 56 66 025
Email:
Godziny przyjęć:

pokój nr 11

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego oraz dokonywanie okresowych inwentaryzacji.

 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

 3. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych.

 4. Analiza kosztów funkcjonowania urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.

 5. Ewidencja pojazdów, sprzętu mechanicznego i rozliczenie za zużycie paliwa.

 6. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia gminnego.

 7. Zapewnienie obsługi kasowej Urzędu.

 8. W sprawach obsługi kasowej stosowanie postanowień zawartych w instrukcji gospodarki kasowej urzędu gminy.

 9. Realizacja rachunków gotówkowych.

 10. Pobór gotówki z banku.

 11. Rozliczanie rachunków gotówkowych.

 12. Wypłacanie należności w tym wypłata wynagrodzeń pracownikom.

 13. Sporządzanie raportów kasowych.

 14. Sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 15. Agregacja i wysyłanie sprawozdań finansowych.

 16. Obsługa programu płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminalu POS.

6
Sylwia Banaszek Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatku i opłata
Telefon: tel. (81) 566-96-10 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pokój nr 10

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku, w tym: stosowanie właściwych stawek podatku, stosowanie zasady powszechności opodatkowania, prowadzenie należytej księgowości w zakresie przypisów i odpisów na kontach podatników z tytułu udzielonych ulg ustawowych i umorzeń.

 2. Wymiar i pobór podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych.

 3. Wymiar i pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych.

 4. Wymiar i pobór  podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych.

 5. Prowadzenie kart gospodarstw rolnych.

 6. Prowadzenie ewidencji wszystkich podatników podatku rolnego i leśnego.

 7. Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji i informacji podatkowych.

 8. Prowadzenie kontroli podatników (podmiotów gospodarczych) w zakresie prawidłowości deklaracji podatkowych.

 9. Wprowadzanie zmian geodezyjnych w kartach gospodarstw.

 10. Wydawanie zaświadczeń o dochodach osiąganych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 11. Prowadzenie spraw z zakresu odroczenia, rozkładania na raty oraz umorzenia zobowiązań podatkowych - sporządzanie opisów o stanie majątkowym podatnika i wystawianie decyzji w sprawach ulg i umorzeń.

 12. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów - wydawanych decyzji w sprawach umorzeń, rozłożenia na spłaty ratalne, oraz odroczenia terminów płatności zobowiązań podatkowych.

 13. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, w tym przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie.

 14. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie stosowania ulg i zwolnień
  w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych
  i fizycznych.

7
Teresa Kaźmirska Stanowisko: Inspektor ds. księgowości podatkowej
Telefon: tel. (81) 566-96-10 fax. (081) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pokój nr 10

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Prowadzenie księgowości podatkowej, analiza wpłat i ich windykacja.

 2. Ewidencjonowanie podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych
  i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

 3. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zadłużenia z tytułu podatków i opłat.

 4. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach gospodarki finansowej gminy.

 5. Podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody budżetowe.

 6. Sporządzanie i podpisywanie upomnień oraz przygotowywanie tytułów wykonawczych z tytułu realizacji zobowiązań podatkowych przez podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

 7. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do podmiotów uchylających się od płacenia podatków i opłat.

 8. Występowanie o wpis do hipoteki przymusowej oraz egzekucji
  z nieruchomości.

 9. Dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników w przypadku uchylania się od płacenia podatków.

 10. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.

 11. Rozliczanie inkasentów z zainkasowanej gotówki.

 12. Rozliczanie wyciągów bankowych z zakresu wpłat podatku oraz ich księgowanie na kontach podatników.

 13. Rozliczanie należności podatkowych zainkasowanych przez sołtysów
  oraz kontrola rachunkowa.

 14.  Miesięczne uzgadnianie ze stanowiskiem pracy ds. księgowości wpływów   z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 15. Prowadzenie ewidencji stanowiącej podstawę obliczania należności
  dla sołtysów za prowadzenie inkasa (kontrola wpłat).

 

8
Magdalena Baran Stanowisko: Stanowisko pracy ds. opłat lokalnych
Telefon: 815669610
Godziny przyjęć:

pok. nr 10


9
Krystyna Szalak Stanowisko: Głowny ksiegowy ds. oświaty i instytucji kultury
Telefon: 815669611
Godziny przyjęć:pokój nr 26

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Pomoc dyrektorom jednostek oświatowych i instytucji kultury w opracowaniu projektów budżetu.

 2. Kontrasygnowanie i kontrolowanie wykonania budżetu jednostek oświatowych i instytucji kultury.

 3. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania budżetu jednostek oświatowych i instytucji kultury.

 4. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o realizacji budżetu oraz finansowych.

 5. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

 6. Opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz planu kont obsługiwanych jednostek oświatowych i instytucji kultury z zapewnieniem sprawności ich obiegu.

 7. Obsługa programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykonywanie prac związanych z wdrożeniem, monitorowaniem i rozliczaniem tych programów.

 8. Prowadzenie korespondencji z Lubelskim Kuratorem Oświaty oraz innymi jednostkami i instytucjami, w tym wykonywanie zadań umieszczanych w panelu kontaktowym LKO. 

10
Agnieszka Woźniak Stanowisko: Inspektor ds. płac w jednostkach oświatowych i instytucjach kultury
Telefon: 815666024
Godziny przyjęć:

pokój nr 14

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Sporządzanie listy płac dla pracowników jednostek oświatowych i instytucji kultury.

 2. Kompletowanie dokumentacji zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich i wychowawczych oraz ich bieżąca aktualizacja.

 3. Sporządzanie zestawień list płac pracowników jednostek oświatowych i instytucji kultury.

 4. Sporządzanie deklaracji do US, ZUS i PZU dla jednostek oświatowych i instytucji kultury.

 5. Prowadzenie korespondencji z Lubelskim Kuratorem Oświaty oraz innymi jednostkami i instytucjami, w tym wykonywanie zadań umieszczanych w panelu kontaktowym LKO.

 6. Prowadzenie SIO oraz nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.

 7. Obsługa finansowa  i księgowa jednostek oświatowych i instytucji kultury.

 8. Sporządzanie sprawozdań do GUS.

 9. Sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie PFRON.

12
Barbara Szymula Stanowisko: Inspektor ds. administracyjno-księgowych w jednostkach oświatowych i instytucjach kultury
Godziny przyjęć:

pokój nr 14

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Prowadzenie korespondencji z Lubelskim Kuratorem Oświaty oraz innymi jednostkami i instytucjami, w tym wykonywanie zadań umieszczanych w panelu kontaktowym LKO.

 2. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych dotyczących zakupów, inwestycji i remontów w jednostkach oświatowych i instytucji kultury oraz dowozu dzieci do szkół.

 3. Obsługa finansowa i księgowa jednostek oświatowych i instytucji kultury.

 4. Rozliczanie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 5. Prowadzenie spraw z zakresu stypendiów dla uczniów.

 6. Tworzenia warunków wypełniania przez Gminę obowiązku zakładania i prowadzenia publicznych przedszkoli i szkół podstawowych stosownie do obowiązujących przepisów.

 7. Zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, kształtowania ich sieci i utrzymywania tych jednostek.

 8. Współpraca z dyrektorami szkół i dyrektorem przedszkola, Kuratorem Oświaty oraz związkami zawodowymi nauczycieli w sprawach związanych z działalnością oświatową i wychowawczą.

 9. Sporządzanie wniosków do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

 10. Koordynacja działań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 11. Uzgadnianie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych.

 12. Prowadzenie dokumentacji i postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym określania stażu dla nauczycieli kontraktowych.

 13. Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów.

 14. Organizowanie dowozu dzieci, sprawy z zakresu zwrotu kosztów dojazdu do szkoły oraz analiza zapotrzebowania tych dowozów, w tym organizacja przetargów na dowóz dzieci do szkół.

 15. Przygotowywanie projektów aktów prawnych – uchwał, zarządzeń dotyczących spraw oświaty i kultury.

 16. Prowadzeni ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne.

 17. Załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych szkół.

 18. Przygotowywanie sprawozdawczości merytoryczno – statystycznej w zakresie oświaty, w tym przygotowywanie corocznie do 31 października dla Rady Gminy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny.

 19. Realizacja obowiązków przyporządkowanych samorządowi gminnemu z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej oraz udzielanie pomocy instytucjom kultury w realizacji ich zadań stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 20. Przygotowywanie dokumentów w sprawie tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia instytucji kultury na terenie Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 21. Przedkładanie projektów uchwał w sprawach nadania statutu instytucjom kultury.

 22. Prowadzenie rejestru i nadzorowanie komunalnych instytucji kultury.

 23. Prowadzenie spraw związanych z bibliotekami, nadawania im statutów oraz zapewnienie bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych.

 24. Koordynacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku. 

13