obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Joanna Samborska Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon: tel. 081 56 696 00 fax. 081 56 66 025
Email:
Godziny przyjęć:

pok. nr 1 - parter

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
  1. Sprawy z zakresu stanu cywilnego:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w tym nanoszenie w aktach przypisków i wzmianek;

 2. prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;

 3. aktualizacja danych z zakresu stanu cywilnego w Systemie Rejestrów Państwowych  oraz usuwanie niezgodności;

 4. występowanie o nadanie lub zmianę nr PESEL;

 5. migracja aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego i wydawanie odpisów oraz zaświadczeń;

 6. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przewidzianych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego;

 7. wydawanie zaświadczeń stwierdzających: zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą oraz brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym;

 8. prowadzenie spraw związanych z unieważnieniem, sprostowaniem i uzupełnianiem aktów stanu cywilnego;

 9. wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń w zakresie rejestracji stanu cywilnego;

 10. prowadzenie archiwum stanu cywilnego, przekazywanie 100-letnich i 80-letnich ksiąg do Archiwum Państwowego;

 11. przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego;

 12. prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk;

 13. organizacja jubileuszy z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,

 14. sporządzanie testamentów;

 15. prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej w zakresie spraw ujętych w punktach 1-14.

2. Sprawy Ewidencji Ludności:

 1. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i rejestrowanie danych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, rejestrze mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców;

 2. prowadzenie dokumentacji meldunkowej;

 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wymeldowania i zameldowania;

 4. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;

 5. wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania i wymeldowania;

 6. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;

 7. przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Sprawy Dowodów Osobistych:

 1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydawanie spersonalizowanych dokumentów;

 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dowodów osobistych;

 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

 4. unieważnianie dowodów osobistych;

 5. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego oraz wydawanie zaświadczeń;

 6. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

4. Sprawy prowadzenia Rejestru Wyborców:

 1. przyjmowanie od interesantów wniosków o wpis do rejestru wyborców;

 2. prowadzenie bieżącej korespondencji, w tym przesyłanie decyzji i zawiadomień o wpisie do rejestru wyborców;

 3. wydawanie zaświadczeń z rejestru wyborców;

 4. udzielania informacji w sprawach z zakresu rejestru wyborców.

2
Natalia Moryl Stanowisko: Inspektor ds. Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon: tel. (81) 566-96-14 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: nr 1 - parter

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Obowiązki:
 1. Przygotowywanie projektów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz przygotowywanie projektów innych dokumentów wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;

 2. Wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego – zgodnie z upoważnieniem Kierownika USC;

 3. Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - zgodnie z upoważnieniem Kierownika USC;

 4. Wykonywanie czynności z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych pod nieobecność Kierownika USC.

3