Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Pidek Dominika Stanowisko: Stanowisko pracy ds. promocji, komunikacji społecznej i archiwum
Telefon: 81 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: 22

poniedziałek - 7:30 - 15:30;
wtorek - 7:30 - 16:00;
środa - 7:30 - 15:30;
czwartek - 7:30 - 15:30;
piątek - 7:30 - 15:00.


Obowiązki:
 1. Planowanie i wdrażanie działań z zakresu promocji gminy.

 2. Opieka nad strona internetową.

 3. Prowadzenie i koordynowanie profili w mediach społecznościowych.

 4. Przygotowywanie informacji na temat działalności urzędu i organów gminy dla środków masowego przekazu.

 5. Utrzymywanie stałych kontaktów z jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi gminy.

 6. Współpraca z jednostki organizacyjnymi, stowarzyszeniami, sołectwami i innymi organizacjami przy opracowywaniu rocznego kalendarza imprez.

 7. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu Wójta Gminy.

 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach kompetencji Gminy.

 9. Prowadzenie czynności pomocniczych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji będących przedmiotem pracy Referatu.

 10. Koordynowanie współpracy Gminy z zagranicą w ramach porozumień partnerskich oraz udziałem gminy w związkach, stowarzyszeniach.

 11. Sprawy związane z prowadzeniem archiwum zakładowego Urzędu Gminy
  i Urzędu Stanu Cywilnego.

 12. Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie, w tym sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw i prowadzenia akt spraw

 13. Organizowanie biblioteki urzędu:

 14. Prowadzenie ewidencji podręcznej sprzętu kuchennego.

 15. Tworzenie Kroniki Gminy Strzyżewice.

 16. Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań związanych z funduszem sołeckim i współpraca w tym zakresie z sołectwami.

1