Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Natalia Moryl Stanowisko: Stanowisko pracy ds. kadr i działalności gospodarczej
Telefon: tel. (81) 566-96-14 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pok. nr 17


Obowiązki:
  1. Sprawy osobowe pracowników Urzędu:

1) prowadzenie spraw pracowniczych wynikających z podejmowania czynności pracowniczych z zakresu prawa pracy,

2) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dokumentacji pracowniczej, akt osobowych i kart urlopowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3) aktualizacja stażu pracy i wprowadzanie związanych z tym zmian w wynagrodzeniu, przygotowywanie dokumentów do naliczania nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat oraz nagród dla pracowników,

4) ewidencja czasu pracy pracowników,

5) przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie rejestru wykorzystanych urlopów wypoczynkowych,

6) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

7) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

8) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań o zatrudnieniu,

9) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników oraz członków ich rodzin,

10) kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie,

11) współpraca z urzędami pracy w sprawach zatrudnienia
i przeciwdziałania bezrobociu, organizacji prac interwencyjnych, staży absolwenckich oraz robót publicznych,

2. Obsługa podmiotów gospodarczych:

1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

2) przyjmowanie wniosków o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

2a)   Wysyłanie wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do: Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz ZUS lub Centrali KRUS.

3) wydawanie zaświadczeń o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

4) dokonywanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

5) wydawanie decyzji o wykreśleniu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej,

6) wykonywanie czynności pomocniczych, związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,

7) kontrola przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców w zakresie wynikającym z ustaw,

8) prowadzenie gminnej ewidencji obiektów hotelarskich,
w tym gospodarstw agroturystycznych,

9) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w granicach i na zasadach określonych aktami prawa miejscowego, w tym wydawanie jednorazowych zezwoleń,

10) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

11) współpraca z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na terenie gminy w zakresie udzielania informacji o dostępnych na rynku programach wspierających rozwój przedsiębiorczości, w tym dot. finansowania zewnętrznego skierowanego do MŚP,

12) prowadzenie usług doradczych i informacyjnych, związanych z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Sprawy dotyczące wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii:

1)    prowadzenie spraw związanych z pracą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2)    opracowanie rocznego planu pracy komisji,

3)    prowadzenie dokumentacji dot. wykorzystania środków finansowych związanych z pracą komisji.

4)    opracowywanie projektów  i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

5)    opracowywanie projektów  i realizacja gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,

4. Spisywanie zeznań świadków do udokumentowania okresów zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, pracach przymusowych, zakładzie pracy.

5. Prowadzenie spraw pieczęci urzędowych: ustalanie treści zamówienia, wydawanie, zwroty, ewidencja, nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.

1