Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Grzegorz Wrona Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw rolnictwa i leśnictwa
Telefon: tel. (81) 566-96-04 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: 25


Obowiązki:
  1. Sprawy rolnictwa:

1)    wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych,

2)    przygotowywanie  zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych, prowadzenia rejestru wydanych pozwoleń, prowadzenie nadzoru nad uprawami i przygotowywanie nakazów zniszczenia upraw prowadzonych wbrew warunkom zezwolenia,

3)    współpraca z właściwymi organami w sprawach organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich,

4)    wykonywanie czynności związanych z ochroną roślin i nasiennictwem pozostających w kompetencji Gminy,

5)    zwalczanie klęsk żywiołowych (powódź, susza), współpraca w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Wojewódzkim,

6)    szacowanie strat w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej i przekazywanie danych do LUW w Lublinie,

7)    podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej, pomoc przy tworzeniu grup producenckich, gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych – współpraca w tym zakresie z ośrodkiem doradztwa rolniczego i izbą rolnicza,

8)    współpraca z rolnikami z terenu gminy w zakresie udzielania informacji o dostępnych programach pomocowych wspierających rozwój wsi i rolnictwa,

9)    prowadzenie usług doradczych i informacyjnych, związanych z prowadzeniem produkcji rolnej.

2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt:

1)    prowadzenie spraw dot. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,

2)    przygotowywanie decyzji o odebraniu zwierzęcia, nad którym znęca się właściciel,

3)    współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz innymi organizacjami społecznymi działającymi w zakresie organizacji schronisk dla zwierząt,

4)    przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

5)    przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia i informowanie o tym właściwych organów,

6)    egzekwowanie od posiadacza zwłok zwierzęcych obowiązku dostarczenia lub powiadomienia podmiotu zajmującego się zbieraniem, przetwarzaniem zwłok zgodnie z ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych,

7)    prowadzenie współpracy z organami Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i Powiatowym Inspektorem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

3. Sprawy leśnictwa i łowiectwa:

1)    przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,

2)    wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew i krzewów oraz za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,

3)    nadzorowanie zadrzewień na terenie gminy – planowanie nasadzeń i wymiana drzewostanu,

4)    wnioskowanie o przeznaczenie gruntów do zalesienia, opiniowanie wniosków o przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia,

5)    współudział z zarządcami obwodów łowieckich w sprawach: rocznych planów łowieckich, przyjmowanie zgłoszeń o objawach chorób zwierząt dziko żyjących.

4. Sprawy melioracji i gospodarki wodnej:

1)    przygotowywanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

2)    ewidencja i nadzór nad zbiornikami wodnymi na terenie Gminy, dbałość o ich właściwy stan techniczny oraz zabezpieczenie,

3)    ustalanie przejścia, przejazdów do stałego korzystania z gruntów w związku z powszechnym korzystaniem z wód zgodnie z ustawą Prawo Wodne,

4)    przygotowywanie decyzji nakazujących właścicielom gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku zmiany stanu wody na gruncie,

5)    kontrola stanu cieków wodnych, nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem oraz wprowadzanie zakazów w przypadku wprowadzania do gruntów ścieków nienależycie oczyszczonych,

6)    przygotowywanie decyzji nakazujących właścicielom gruntów usunięcia plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające,

7)    udział w odbiorach robót w zakresie wodno-melioracyjnym,

8)    współpraca ze starostwem Powiatowym w Lublinie w sprawie wydawania pozwoleń wodno-prawnych, w tym uczestnictwo w rozprawach wodno -prawnych.

5. Sprawy obsługi gospodarczej ludności:

1)    sporządzanie umów dzierżawy na grunty rolne,

2)    przygotowywanie zaświadczeń o posiadaniu lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

6. Wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz oświetlenia dróg na terenie gminy.

7. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej a szczególnie cmentarzy wojennych.

8. Sprawy targów i targowisk, w tym:

1)    przedkładanie propozycji ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu,

2)    pobór i terminowe rozliczanie się z opłaty targowej naliczanej sprzedawcom na targowisku gminnym w Strzyżewicach.

9. Pielęgnacja terenów zieleni należących do gminy.

10. Realizacja projektów, w tym pozyskiwanie środków na dofinansowanie prowadzonych zadań.

  1. Niezwłoczne przekazywanie informacji o zrealizowanych inwestycjach infrastruktury technicznej i stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej pracownikowi ds. budownictwa celem naliczenia z tego tytułu opłat adiacenckich.
1