Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stanisław Dudkiewicz Stanowisko: Stanowisko pracy ds. budownictwa
Telefon: tel. (81) 566-96-13 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: 20


Obowiązki:
 1. Sprawy budownictwa:

1)    prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

2)    prowadzenie rejestru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

3)    współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawach nadzoru budowlanego,

4)    uczestniczenie w cotygodniowych posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym,

5)    przygotowywanie materiałów w sprawach odwołań od postanowień i decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,

6)    kontrolowanie na miejscu i wydawanie opinii w sprawie budowy i modernizacji budynków inwentarskich na terenie gminy,

7)    prowadzenie ewidencji: pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie obiektu, pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu.

2. Kompleksowe prowadzenie prac przy opracowaniu nowego lub zmianie istniejącego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:

1)          przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2) sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

3) przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

4) ogłoszenie  w prasie o przystąpieniu do zmiany planu,

5) przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)   przeprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na wyłonienie wykonawcy robót,

7) kompletowanie, segregowanie i przekazanie wniosków do pracowni,

8) wyłożenie projektu zmian planu zgodnie z przepisami prawa,

9) zbieranie protestów i zarzutów w okresie odwoławczym,

10) kwalifikowanie protestów i zarzutów zgodnie z ustawą
o zagospodarowaniu przestrzennym,

11) przygotowywanie projektów uchwał rozstrzygających o protestach i zarzutach wniesionych do projektu planu,

12) przygotowywanie materiałów do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

13) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego,

14)     wydawanie odpisów i wyrysów oraz zaświadczeń dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego,

15)     dokonywanie oceny skutków zmian w planie,

16)     rozpatrywanie roszczeń właścicieli nieruchomości, jeżeli w wyniku uchwalenia planu ich prawa zostały ograniczone,

17)     prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

18)     przekazywanie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wojewodzie, Staroście i Marszałkowi Województwa,

19)     prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej: wyszukiwanie transakcji podlegających opłacie, wszczynanie postępowania, przygotowywanie zleceń na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, przygotowywanie dokumentacji do SKO i NSA w przypadku odwołań od decyzji, windykacja należności.

3. Sprawy Gospodarki Nieruchomościami:

1)    uzgadnianie z wnioskodawcami i geodetami oraz opiniowanie podziałów geodezyjnych działek,

2)    wydawanie postanowień w sprawie zgodności podziału z planem zagospodarowania przestrzennego,

3)    wydawanie decyzji zatwierdzających wstępny projekt podziału nieruchomości.

4. Sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej:

1)    przygotowywanie terenów budowlanych i dbałość o stan zasobu mieszkaniowego Gminy oraz zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,

2)    opracowywanie projektów i realizacja wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,

3)    tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy i gospodarowanie nim oraz dbałość o prawidłowe zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy,

4)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego,

5)    realizowanie spraw związanych z własnością lokali oraz wykonywanie czynności zmierzających do ustanowienia odrębnej własności lokalu,

6)    kształtowanie polityki Gminy w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych,

5. Sprawowanie obsługi techniczno-administracyjnej nad budynkiem Urzędu, gospodarka środkami rzeczowymi, zaopatrzenie materiałowo-techniczne:

1)    zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, sprawowanie pieczy nad wyposażeniem Urzędu,

2)    zaopatrzenie pracowników samorządowych w odzież roboczą, obuwie robocze i środki higieny osobistej, prowadzenie ewidencji tych przedmiotów oraz rozliczanie ich zużycia,

3)    prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego urzędu.

6. Prowadzenie spraw związanych z remontami i budowami obiektów gminnych, tj. szkół, przedszkoli, remiz OSP, mieszkań komunalnych itp., w tym prowadzenie nadzoru inwestorskiego i wykonanie rozliczeń finansowych zrealizowanych robót.

7. Prowadzenie spraw związanych z p.poż i bhp w Urzędzie:

1)    okresowa analiza stanu bhp,

2)    stwierdzanie zagrożeń zawodowych,

3)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

4)    zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

5)    przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,

6)    rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

7)    udział w dochodzeniach powypadkowych,

8)    współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy,

9)    zabezpieczenie fizyczne i przeciwpożarowe obiektu Urzędu, konserwacja sprzętu, urządzeń odgromowych i elektrycznych,

10)     prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu BHP dla nowoprzyjętych pracowników.

8. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic, placów, obiektów fizjograficznych i numeracji porządkowej nieruchomości:

1)    nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie tablic z nazwami ulic, placów i numerami nieruchomości,

2)    ewidencja budynków - numeracja porządkowa nieruchomości,

3)    oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.

9. Bieżące osobiste i telefoniczne załatwianie spraw interesantów oraz udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z budownictwem, inwestycjami, położeniem działek w planie zagospodarowania przestrzennego (w tym informacja kartograficzna) i dziedzinami pokrewnymi.

10. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

11. Opłaty adiacenckie za podział nieruchomości współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem pracy ds. geodezji i gospodarki gruntami:

 • ustalenie wykazu decyzji o podział nieruchomości na wniosek właściciela nieruchomości,
 • zlecenie wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty,
 • przygotowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem ,
 • wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.
  Opłaty adiacenckie za wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej:
 • gromadzenie informacji o zrealizowanych inwestycjach infrastruktury technicznej i stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości
  do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo do korzystania z wybudowanej drogi, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem pracy ds. inwestycji, dróg, rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska.
 • ustalenie właścicieli nieruchomości będących w zasięgu oddziaływania zrealizowanych inwestycji,
 • ustalenie wykazu osób, które partycypowały w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, współpraca w tym zakresie
  ze stanowiskiem pracy ds. mienia komunalnego i kasjer,
 • skompletowanie materiałów do uruchomienia procedury w zakresie ustalenia opłaty adiacenckiej za infrastrukturę,
 • zlecenie wyceny nieruchomości będących w zasięgu oddziaływania zrealizowanej inwestycji,
 • przygotowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie,
 • wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.
  12. Prowadzeni kartotek pracowniczych: odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.
1