Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Justyna Pruś Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
Telefon: tel. (81) 566-96-05 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: 24


Obowiązki:
  1. Opracowywanie propozycji rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych  i ich aktualizacja.
  2. Realizacja inwestycji gminnych zgodnie z „Programem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki górnej Bystrzycy”.
  3. Realizacja „Programem gazyfikacji gminy Strzyżewice”, współpraca w tym zakresie z zakładem gazowniczym.
  4. Przygotowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury technicznej.
  5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem inwestycji gminnych:

1)    udział w zebraniach wiejskich w trakcie przygotowania inwestycji  do realizacji,

2)    prowadzenie rejestru Społecznych Komitetów Budowy,

3)    współpraca ze Społecznymi Komitetami Budowy planowanych inwestycji,

4)    współpraca z projektantami projektującymi daną inwestycję,

5)    współpraca ze Starostwem Powiatowym w sprawie wydawania pozwoleń na budowę inwestycji gminnych,

6)    współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przy inwestycjach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorska.

6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizowaniem inwestycji gminnych:

1)    organizowanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dla instalacji sieciowych,

2)    przygotowanie projektów umowy o wykonanie robót,

3)    współpraca z wykonawcami, kierownikami budów, inspektorami nadzoru w trakcie realizacji inwestycji,

4)    sprawdzanie jakości i ilości wykonanych robót, sprawdzanie kosztorysów i faktur dla robót remontowych,

5)    oddanie obiektu do użytkowania – protokół odbioru, kompletowanie dokumentów, uzyskanie decyzji o oddaniu obiektu do użytkowania.

7. Zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym:

1)    nadzór nad ujęciami wody oraz współpraca z podmiotem obsługującym w/w obiekty,

2)    prowadzenie gospodarki komunalnej w formach organizacyjnych określonych obowiązującymi przepisami, ustalanie cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy,

3)    wydawanie decyzji w sprawie zgody na przyłączenie się do wcześniej wybudowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub gazowej.

8. Opracowywanie planów zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych.

9. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury:

1)    prowadzenie ewidencji dóbr kultury,

2)    wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków,

3)    składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągniecie do rejestru,

4)    przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu, ujawnieniu, odkryciu przedmiotu, który posiada cechy zabytku archeologicznego,

5)    współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

6)    koordynacja prac związanych z renowacją dóbr kultury stanowiących własność Gminy, zbieranie informacji na temat możliwości finansowania zadań związanych z ochroną dóbr kultury, opracowywanie w tym zakresie projektów.

10. Sprawy zamówień publicznych:

1)          prowadzenie obsługi komisji przetargowej powołanej do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

2)          kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych,

3)          wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy  o zamówieniach publicznych,

4)          udzielanie wyjaśnień stanowiskom pracy przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi,

5)          prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów,

6)          rozpatrywanie protestów w zakresie określonym stosownymi procedurami,

7)          występowanie w imieniu gminy do Urzędu Zamówień Publicznych,

8)          Prowadzenie ewidencji umów.

9)          Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,

10)     udzielanie i publikowanie informacji na temat przeprowadzanych zamówień publicznych zgodnie z ustawą,

11)     wykorzystanie technik informatycznych do procedur przetargowych,

11. Sporządzanie wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie prowadzonych zadań.

12. Rozliczanie projektów powykonawczo do instytucji, przez które były współfinansowane.

13. Niezwłoczne przekazywanie informacji o zrealizowanych inwestycjach infrastruktury technicznej i stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej pracownikowi ds. budownictwa celem naliczenia z tego tytułu opłat adiacenckich.

1