Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Anna Janiszewska Stanowisko: Stanowsko pracy ds. ochrony środowiska
Telefon: tel. (81) 566-96-12 fax. (81) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: 15


Obowiązki:
  1. Zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, prawo ochrony środowiska, o odpadach oraz o odpadach opakowaniowych:

1) wydawanie opinii dla starosty w sprawie zezwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

2) sporządzanie opinii dla Starosty odnośnie wydania zezwolenia dla odbiorców odpadów niebezpiecznych i dla odbiorców innych niż niebezpieczne na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów,

3) prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych, które uzyskały zezwolenie starosty na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady,

4) sporządzanie opinii dla wojewody i starosty w odniesieniu do programu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach,

5) opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na wydobywanie surowców mineralnych,

6) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

7) przygotowywanie decyzji na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i innych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

8) opracowanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami oraz przedkładanie Radzie Gminy sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami,

9) opracowywanie projektu Programu Ochrony środowiska
oraz przedkładanie Radzie Gmin raportu z wykonania POŚ.

10) sporządzanie sprawozdań o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez Gminę lub podmiot działający w imieniu gminy,

11) ewidencjonowanie wykazów, rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez kotłownie i samochody gminne, naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego,

12)  realizacja uchwały Rady Gminy Strzyżewice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzyżewice,

13) zapewnienie warunków do realizacji przepisów o ochronie środowiska oraz kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie gminy,

14) przygotowywanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

15)     przygotowywanie decyzji w sprawie nakazu wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę i ziemie przed zanieczyszczeniem wprowadzanych do nich ścieków,

16) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie tych usług,

17)     prowadzenie ewidencji wyrobów i odpadów zawierających azbest,

18)     prowadzenie komputerowej bazy danych dot. „opłaty śmieciowej” oraz ewidencji umów na wywóz odpadów komunalnych zawartych przez mieszkańców Gminy z firmami posiadającymi zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego poziomu usług komunalnych:

1) nadzór nad ustawieniem kontenerów do selektywnej zbiórki i koszy ulicznych oraz organizowaniem odbioru odpadów komunalnych z tych urządzeń,

2) nadzór nad likwidacją dzikich wysypisk śmieci,

3) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie oraz zagospodarowanie tego rodzaju odpadów,

4) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych,

5) nadzór nad oczyszczalniami ścieków oraz współpraca z podmiotem obsługującym w/w obiekty,

6) współpraca z SANEPID-em pod kątem przydatności wody do picia na wszystkich ujęciach gminy, wykonywanie zaleceń SANEPID-u oraz WIOŚ,

3. Sprawy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska:

1)    ustanowienie parku wiejskiego, określenie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony oraz uznania za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew,

2)    wprowadzenie określonych ustawą o ochronie przyrody szczególnych form ochrony przyrody: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

3)    obwieszczanie rozporządzeń wojewody o wprowadzeniu ograniczeń w odniesieniu do szczególnych form ochrony przyrody.

4. Koordynowanie wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska.

5. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

6. Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa:

1)    współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony środowiska, organami administracji publicznej, szkołami, sołectwami, radnymi gminy w zakresie edukacji ekologicznej,

2)    realizacja uchwały Rady Gminy w sprawie tworzenia gminy ekologicznej,

3)    organizacja Gminnej Olimpiady Ekologicznej, Akcji „Sprzątania Świata”, Konkursu „Piękna Wieś” oraz na „Najładniejszą bożonarodzeniową aranżacje posesji” i innych form edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy,

4)    prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w konkursach z zakresu ochrony środowiska.

7. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

8. Sporządzanie wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie prowadzonych zadań.

9. Rozliczanie projektów powykonawczo do instytucji, przez które były współfinansowane.

10. Niezwłoczne przekazywanie informacji o zrealizowanych inwestycjach infrastruktury technicznej i stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej pracownikowi ds. budownictwa celem naliczenia z tego tytułu opłat adiacenckich.

1