Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Wioletta Mucha Stanowisko: Stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
Telefon: tel. (81) 566-96-15 fax. (81) 56-66-025
Godziny przyjęć:

pok.: 23

Poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30;
Wtorek: 7.30-16.00;
Piątek: 7.30-15.00.


Obowiązki:
  1. Koordynowanie opracowywania, aktualizacji i wdrażania programów rozwoju Gminy m.in. Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego itp.
  2. Sprawy Programów Pomocowych:

1)    obsługa programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej poprzez wykonywanie funkcji koordynacyjno - zarządzających,

2)    inicjowanie przedsięwzięć w Gminie związanych z pozyskaniem  i wykorzystaniem środków pochodzących z pomocy zagranicznej,

3)    obsługa i nadzór nad realizacją programów pomocowych oraz koordynacja, obsługa i nadzór rozpoczętych i będących w trakcje realizacji programów i projektów,

4)    obsługa i zbieranie informacji na temat programów pomocowych,

5)    prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych – przygotowywanie w tym zakresie projektów,

6)    sporządzanie wniosków na dofinansowanie inwestycji gminnych z zakresu instalacji sieciowych,

7)    koordynacja prac związanych z wdrożeniem, monitoringiem i rozliczeniem projektów związanych z wykorzystaniem funduszy pomocowych,

8)    bieżąca współpraca z organami naczelnymi i centralnymi, w szczególności z Departamentem Programowania Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki, jednostkami samorządu terytorialnego w województwie oraz organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w sprawach wdrażania programów pomocy unijnej.

3. Sprawy rozwoju lokalnego:

1)    pozyskiwanie informacji, danych umożliwiających prawidłowe ukierunkowanie działań związanych z rozwojem Gminy,

2)    analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze gminy i gmin sąsiednich,

3)    działania w zakresie odnowy wsi oraz zachowania i odnowy dziedzictwa kulturowego,

4)    współpraca z instytucjami gospodarczymi, administracją publiczną w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Gminy,

5)    inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych, współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości,

6)    docieranie do potencjalnych inwestorów obejmujących następujące grupy odbiorców: inwestorów komercyjnych, tj. przedsiębiorstwa, które mogą ulokować swoją działalność w gminie, inwestorów prywatnych, zainteresowanych osiedleniem się w gminie, turystów oraz odbiorców usług kulturalnych i rekreacyjnych,

4. Prowadzenie spraw z zakresu integracji z Unią Europejską,

5. Koordynowanie współpracy Gminy z zagranicą w ramach porozumień partnerskich oraz udziałem gminy w związkach, stowarzyszeniach.

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach kompetencji Gminy, w tym:

1)    opracowywanie rocznego programu współpracy,

2)    organizowanie otwartego konkursu ofert na realizację przez podmioty niepubliczne zadań samorządu,

3)    współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych.

1