Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Roman Konopnicki Stanowisko: Stanowisko pracy ds. dróg
Telefon: tel. (81) 566-96-04 fax. (081) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: 25


Obowiązki:
  1. Prowadzenie ewidencji i rejestru dróg gminnych oraz obiektów  mostowych i przepustów leżących w ciągach tych dróg.
  2. Współpraca z jednostkami samorządowymi województwa i powiatu w zakresie ustalenia numeracji dróg.
  3. Ustalanie przebiegu dróg gminnych.
  4. Prowadzenie przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych.
  5. Planowanie zadań dotyczących budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, chodników, przystanków autobusowych.
  6. Organizowanie wykonawstwa robót na drogach gminnych:

1)    udział w zebraniach wiejskich w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji,

2)    przygotowanie inwestycji drogowych od fazy projektowania do uzyskania pozwolenia na budowę,

3)    współpraca z projektantami projektującymi daną inwestycję,

4)    opracowywanie kosztorysów inwestorskich dot. branży drogowej,

5)    przygotowywanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uczestnictwo w komisji przetargowej,

6)    przygotowanie umów na wykonanie robót,

7)    nadzór przy budowie dróg gminnych, współpraca z kierownikami budów, inspektorami nadzoru obsługującymi daną inwestycję,

8)    rozliczenie finansowe wykonanych dróg,

9)    udział w odbiorach wykonanych robót.

7. Nadzór nad utrzymaniem przejezdności dróg gminnych i lokalnych w okresie zimowym.

8. Nadzór nad prawidłowym oznakowaniem dróg zapewniający sprawną organizację, porządek i bezpieczeństwo.

9. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.

10. Uzgodnienia dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym, sytuowanie obiektów stałych przy drogach gminnych, przejściach pod drogami urządzeń infrastruktury technicznej.

11. Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie i Zarządem Dróg Powiatowych w Bełżycach w sprawie budowy skrzyżowań z drogami będącymi w administracji instytucji w/w.

12. Nadzór nad wykonywanymi robotami w ramach tzw. „czynów społecznych”.

13. Sporządzanie – przy współpracy ze stanowiskiem ds. Inwestycji – wniosków o dofinansowanie budowy dróg gminnych.

14. Nadzór nad pracownikami fizycznymi tj. stanowiskiem pracy ds. utrzymania porządku oraz osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych.

15. Wydawanie zezwoleń w transporcie osobowym.

16. Niezwłoczne przekazywanie informacji o zrealizowanych inwestycjach infrastruktury technicznej i stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi pracownikowi ds. budownictwa celem naliczenia z tego tytułu opłat adiacenckich.

1