Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Inspektor w Referacie Finansowo - Podatkowym

Symbol oferty
SG-2120.1.2020
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Strzyżewice Strzyżewice 109 23-107 Strzyżewice
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania dokumentów
2020-10-30
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie i marketing, zarządzanie, rachunkowość i finanse albo inne wyższe w zakresie finansów lub podatków albo inne wyższe pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, podatków albo inne wyższe pod warunkiem ukończenia szkoły średniej, policealnej, pomaturalnej o profilu ekonomicznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne :

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 • znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i opłat stanowiących dochód gminy, a w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
 • znajomość ustawy – Ordynacja podatkowa;
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w szczególności przepisów odnoszących się do postępowania wierzycieli oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy OpenOffice, poczta elektroniczna, Internet.

Wymagania dodatkowe :

 • znajomość podstawowych informacji o Gminie Strzyżewice;
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości;
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych;
 • odporność na stres.
Zakres obowiązków
 1. Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym:

- przyjmowanie i weryfikacja deklaracji podatkowych, 

- wzywanie do złożenia deklaracji podatkowych od osób prawnych,

- prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wezwania do korekty deklaracji podatkowych,

- wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych.

 1. Kontrola poprawności składanych deklaracji podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

 2. Weryfikowanie posiadanych deklaracji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

 3. Prowadzenie ewidencji księgowej wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 4. Rozliczanie i księgowanie wpłat podatków zainkasowanych przez sołtysów.

 5. Prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem wpłat na poczet zaległości podatkowych oraz zwrotem nadpłat.

 6. Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie terminowości wpłat należności podatkowych przez podatników.

 7. Podejmowanie czynności egzekucyjnych w stosunku do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w przypadku nieregulowania należności podatkowych (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz stosowanie innych środków egzekucyjnych przewidzianych prawem).

 8. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.

 9. Ustanawianie hipotek i zastawów skarbowych zabezpieczających zaległości podatkowe.

 10. Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z uwzględnieniem przepisów z zakresu pomocy publicznej.

 11. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty albo stan prawny wynikający z ewidencji podatkowej, rejestrów lub innych danych podatkowych.

 12. Ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych oraz wydawanie tych zaświadczeń.

 13. Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo – kasowego inkasentów.

 14. Prowadzenie ewidencji stanowiącej podstawę do obliczania wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów.

 15. Udzielanie pisemnych informacji podatkowych na wniosek KRUS, ZUS i innych uprawnionych podmiotów.

 16. Uzgadnianie ze stanowiskiem pracy ds. księgowości wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 17. Sporządzenie sprawozdań związanych z wykonywaniem powyższego zakresu – wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 18. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przechowywanie i przekazywanie do archiwum.

Wymagane dokumenty

niezbędne:

 • list motywacyjny – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;
 • życiorys zawodowy (CV) – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Wzory ww. oświadczeń dla kandydata do pobrania na stronie internetowej www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl (w lokalizacji: Urząd Gminy Strzyżewice>>> Urząd>>> Wolne stanowiska>>> Inspektor w Referacie Finansowo-Podatkowym >>> Oświadczenia), w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Strzyżewice.

dodatkowe:

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy. Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Warunki pracy
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.
 3. Praca w budynku Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109.
 4. Pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo) w godzinach pracy Urzędu.
 5. Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.
 6. Praca w zespole.
 7. Bezpośredni kontakt z klientami.
 8. Codzienny kontakt telefoniczny.
 9. Praca w terenie związana z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy.
 10. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy o pracę dla pracownika organizuje się służbę przygotowawczą. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o prace zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.
 11. Przewiduje się wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: od 2600 do 4300 zł. brutto.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu   poprzedzającym  miesiąc upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Strzyżewice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił  poniżej 6%.

Miejsce składania dokumentów
 1. Dokumenty aplikacyjne kandydaci winni składać w terminie do dnia 30 października 2020 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, pok. nr 28 lub  pocztą  na adres: Urząd Gminy Strzyżewice; 23-107 Strzyżewice 109.
 2. Komplet dokumentów aplikacyjnych winien być złożony w zamkniętej kopercie z oznaczonej opisem: „Dotyczy naboru na stanowisko: inspektor w Referacie Finansowo-Podatkowym”.
 3. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przez kandydata uważa się za zachowany, jeżeli zostaną złożone w godzinach pracy urzędu w ostatnim dniu terminu określonego w ogłoszeniu o naborze.
 4. Dokumenty aplikacyjne złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze albo wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi
 1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia Etapu II naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl oraz zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109 przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Strzyżewice

 

Szanowni Państwo,

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Strzyżewice w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Strzyżewice. 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie prowadzonego naboru jest Urząd Gminy Strzyżewice, za którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt. Mogą się Państwo z nim skontaktować pisemnie pod adresem: Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice.

Z kim możecie się Państwo kontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres e-mail: iod@strzyzewice.lubelskie.pl.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Strzyżewice.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w szczególności art. 221 kodeksu pracy), jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych, podanych przez Państwa dobrowolnie, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte będą dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Komu możemy udostępnić Państwa dane

Państwa dane osobowe pozyskane w procesie naboru będą udostępniane dostawcom usług IT. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, a także wyniki naboru, a więc dane osobowe osoby, która wygrała konkurs, będą ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzyżewice.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Państwa dane zgromadzone na potrzeby naboru będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji, a także przez 3 miesiące po jej zakończeniu.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe

Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w rekrutacji, podanie Waszych danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, w jakim będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (w szczególności art. 221 k.p.), w pozostałym zakresie ich wskazanie jest dobrowolne.

Jakie przysługują Państwu prawa

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:

 • dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 • usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, bądź jeśli odwołacie zgodę na przetwarzanie – w zakresie danych, które zostały przez Was przekazane na podstawie zgody.

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Elżbieta Budzyńska
Dodano do BIP dnia 16-10-2020 11:55:53