Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Barbara Marta Zdybel Wójt Gminy Strzyżewice 0 1 Wójt Gminy Strzyżewice Barbara Zdybel
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy Strzyżewice
Telefon
815666025
Godziny przyjęć i numer pokoju

W godzinach pracy Urzędu Gminy Strzyżewice.

Obowiązki

Do zakresu działania i kompetencji Wójta w szczególności należy:

  • Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
  • Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
  • Wykonywanie uprawnień pracodawcy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje Urzędem poprzez wydawanie:

  • zarządzeń – przepisy do stałego przestrzegania, bądź stałego lub terminowego wykonania,
  • pism okólnych – przepisy o charakterze informacyjno-przypominającym,
  • regulaminów – przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające tryb postępowania,
  • instrukcji – przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające tryb postępowania,
  • poleceń służbowych (pisemne) – przepisy ustalające terminowe wykonanie,
  • innych decyzji kierowniczych.

Upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową gminy.

Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.

Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, zadań zleconych oraz powierzonych na mocy obowiązującego prawa.

Zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu.

Koordynowanie działalności poszczególnych stanowisk pracy Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań.   

Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.   

Przyjmowanie skarg i wniosków od ludności.

Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.

Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.  

Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym zgodnie z przepisami prawa.

Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.