Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Elżbieta Budzyńska Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:815669601
Email:
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy.

pok.: 27


Obowiązki:

Do zakresu zadań SEKRETARZA należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

 1. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.
 2. Opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz Regulaminu Pracy Urzędu.
 3. Opracowywanie projektu podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy.
 4. Opracowywanie zakresów czynności na dla podległych mu stanowisk pracy.
 5. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz terminowym i zgodnym z przepisami prawa załatwianiem spraw przez pracowników Urzędu.
 6. Koordynowanie doskonalenia kadr – organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
 7. Prowadzenie narad pracowników Urzędu.
 8. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników instrukcji kancelaryjnej.
 10. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich rozpatrywaniem i załatwianiem.
 11. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Prowadzenie rejestru upoważnień.
 13. Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał Rady.
 14. Prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta.
 15. Koordynacja i nadzór nad przepływem informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących poszczególnych stanowisk.
 16. Czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań przez urząd gminy.
 17. Prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju Gminy i regionu oraz programami społeczno-gospodarczymi.
 18. Współpraca z organami nadzoru.
 19. Pełnienie funkcji urzędnika wyborczego w Gminie Strzyżewice.
 20. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Strzyżewice.
 21. Pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 22. Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Strzyżewice i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy.
 23. Koordynacja i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń oraz środków trwałych.
 24. Organizowanie okresowych przeglądów kadrowych i okresowych ocen pracowników samorządowych.
 25. Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
0 1