Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Urząd Gminy Strzyżewice - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Strzyżewice 109
23-107 Strzyżewice
Powiat Lubelski
Telefon
815666025
E-mail

Numer konta
RBS Bychawa o/Strzyżewice
kod SWIFT: POLUPLPR
podstawowy: 02 8685 0001 0130 2525 2000 0050
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 45 8685 0001 0130 2525 2000 0440
NIP
Gmina Strzyżewice: 713-28-74-811

Dodatkowe informacje


Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Pomocy Społecznej - godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 7:30 -15:30
wtorek - 7:30 -16:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:00


Urząd Gminy Strzyżewice informuje, iż zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Wniosek można pobrać na stronie BIP w dziale "Urząd" - zakładka "Druki" i dalej  "Wnioski" oraz w Urzędzie Gminy Strzyżewice.

 


Rada Gminy StrzyżewicePortal MieszkańcaTransmisje i retransmisje sesji Rady Gminy

http://strzyzewice.esesja.pl/

Klauzula informacyjna dotycząca transmisji i nagrań obrad Rady Gminy Strzyżewice

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Strzyżewice, którą reprezentuje Wójt Gminy Strzyżewice; dane adresowe: Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@strzyzewice.lubelskie.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • realizacji obowiązku (wynikającego z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) transmitowania obrad Rady Gminy Strzyżewice oraz ich utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
 • realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 1. Z uwagi na ciążący na Administratorze ustawowym obowiązku transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy Strzyżewice, przebywanie na terenie objętym działaniem urządzeń rejestrujących/transmitujących obraz i dźwięk spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
 2. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Strzyżewice.
 3. Dane osobowe utrwalone na nagraniach będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane oraz będą przechowywane wieczyście w archiwum, stosownie do przepisów prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być dostępne dla usługodawcy, który zapewnia transmisję obrad, tj. MW Concept Sp. z o.o. , 60-002 Poznań, ul. Kowalewicka 12, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach określonych w art. 15 RODO,
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO,
 • prawo żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Betiuk Daniel
Data wytworzenia informacji:
05-07-2022
Osoba wprowadzająca informację:
Betiuk Daniel
Dodano do BIP dnia:
05-07-2022 09:12:33