Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Urząd Gminy Strzyżewice - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Strzyżewice 109
23-107 Strzyżewice
Powiat Lubelski
Telefon
815666025
E-mail

ESP
/b38d7si9kt/SkrytkaESP
Numer konta
RBS Bychawa o/Strzyżewice
kod SWIFT: POLUPLPR
podstawowy: 02 8685 0001 0130 2525 2000 0050
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 45 8685 0001 0130 2525 2000 0440
NIP
Gmina Strzyżewice: 713-28-74-811

Dodatkowe informacje


Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Pomocy Społecznej - godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 7:30 -15:30
Wtorek 7:30 -16:00
Środa 7:30 -15:30
Czwartek 7:30 -15:30
Piątek 7:30 -15:00

 


Urząd Gminy Strzyżewice informuje, iż zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Wniosek można pobrać na stronie BIP w dziale "Urząd" - zakładka "Druki" i dalej  "Wnioski" oraz w Urzędzie Gminy Strzyżewice.

 


Logo

Rada Gminy Strzyżewice
Portal Mieszkańca

 

Transmisje i retransmisje sesji Rady Gminy:
https://strzyzewice.esesja.pl/

 

Klauzula informacyjna dotycząca transmisji i nagrań obrad Rady Gminy Strzyżewice

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Strzyżewice reprezentowana przez Wójta Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109 23-107 Strzyżewice telefon: 81566-60-25 e-mail: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@strzyzewice.lubelskie.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.
 5. Dane osobowe utrwalone na nagraniach będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane oraz będą przechowywane wieczyście w archiwum, stosownie do przepisów prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy systemu eSesja MWC Sp. z o.o. (dawniej MW Concept Sp. z o.o.) Kowalewicka 12 60-002 Poznań, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzyżewice. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Betiuk Daniel
Data wytworzenia informacji:
29-01-2024
Osoba wprowadzająca informację:
Betiuk Daniel
Dodano do BIP dnia:
29-01-2024 11:03:33