Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Strzyżewice (Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, tel: 815666025, email: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Strzyżewice.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-26.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności: Piotr Dziekanowski, e-mail: komunalne@strzyzewice.lubelskie.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 815669612. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Urząd Gminy Strzyżewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany),
- niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

W Urzędzie Gminy Strzyżewice dla strony https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:
Strona internetowa spełnia wymagania w 90,00%.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

1- wejście południowe, od drogi wojewódzkiej, prowadzi  do Urzędu Stanu Cywilnego i punktu obsługi Działalności Gospodarczej oraz Poczty Polskiej, wejście to posiada podjazd dla wózków inwalidzkich; na prawo od wejścia znajduje się również pomieszczenie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, do którego schodzi pracownik po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

2- wejście północne, od strony Kaplicy, wejście z poziomu chodnika,  na parterze prowadzi do Ośrodka Pomocy Społecznej, na tym poziomie znajduje się również toaleta dla osób o szczególnych potrzebach,  na prawo po schodach wejście na 1-piętro na którym znajduje się: sekretariat, gabinet Wójta Gminy Strzyżewice, gabinet Sekretarza Gminy Strzyżewice, Referat Rozwoju Inwestycji i Infrastruktury, Referat Organizacyjny, Referat Finasowo-Podatkowy, Referat Strategii i Funduszy.

3- wejście zachodnie prowadzi na salę konferencyjną, przejście chodnikiem od kaplicy, dostępne dla osób o szczególnych potrzebach.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada windy osobowej.

Przy budynku znajdują się 2 parkingi z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, z których można bezkolizyjnie (brak krawężników) dojechać wózkiem do Urzędu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku w pomieszczeniach : sekretariacie, kasie, podatkach, urzędzie stanu cywilnego znajdują się pętle indukcyjne.

W budynku na parterze i I piętrze znajdują się mapy tyflograficzne z oznaczeniem w alfabecie Brajla, na korytarzu znajdują się kontrastowe tabliczki z wypukłym numerem pokoju, opisem kontrastową czcionką oraz opisem w alfabecie Brajla.

Schody w budynku mają kontrastowo oznaczone krawędzie oraz wypukłe płytki przed każdym biegiem schodów.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Urząd zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza powinna kliknąć na stronie głównej Urzędu Gminy Strzyżewice, w górnym pasku ikonę migam.

Z usługi można skorzystać również na miejscu w Urzędzie Gminy, należy zgłosić się do sekretariatu, pokój numer 28, na pierwszym piętrze.

Tłumacz języka migowego dostępny jest w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek – 7.30 – 15.30

Wtorek – 7.30 – 16.00

Środa  - 7.30 – 15.30

Czwartek – 7.30 – 15.30

Piątek – 7.30 – 15.00

W budynku w pomieszczeniach : sekretariacie, kasie, podatkach, urzędzie stanu cywilnego znajdują się pętle indukcyjne.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

- podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
- możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
- uporządkowana przejrzysta mapa strony,
- artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
- treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
- strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

10. Informacje dodatkowe

Aplikacje mobilne - brak.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Dostępny tłumacz języka migowego.