Skład rady

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Andrzej Sagan Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: 815666025
Obowiązki:

1. Radni powinni czynnie uczestniczyć w sesjach Rady i Komisji, do których zostali powołani.

2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

3. Radny w ciągu 7 dni od dnia odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

4. Radni otrzymują za udział w posiedzeniach Rady oraz Komisji diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej w wysokości ustalonej przez Radę.

5. Przewodniczący Rady otrzymuje dietę miesięczną w wysokości ustalonej przez Radę.

6. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami.

7. Radni powinni organizować spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż raz w roku.

8. Radni powinni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.

9. Radni mogą stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców. Przyjęte skargi, wnioski i postulaty zgłaszane przez mieszkańców na spotkaniach, o których mowa w § 83 Statutu, radni przekazują do rozpatrzenia organom gminy według ich kompetencji.

5
Agata Stelmach Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
15
Paweł Adamczyk Stanowisko: Radny - mandat wygaszony z dniem 29 czerwca 2020 r.
16
Sylwester Mariusz Adamczyk Stanowisko: Radny
20
Jan Andrzej Dąbrowski Stanowisko: Radny
22
Antoni Wojciech Kawałek Stanowisko: Radny
23
Paweł Kijek Stanowisko: Radny
24
Łukasz Kowalski Stanowisko: Radny
25
Eugeniusz Markiewicz Stanowisko: Radny
26
Agnieszka Marzec Stanowisko: Radna
27
Zbigniew Stanisław Niedźwiadek Stanowisko: Radny
28
Ewa Pałyska Stanowisko: Radna
29
Agata Przech Stanowisko: Radna
30
Krzysztof Rymarz Stanowisko: Radny
31
Regina Wróbel Stanowisko: Radna
32
Patrycja Boryca Stanowisko: Radna - od 10 listopada 2020 r.
Email:
33