Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Skład rady

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Janusz Andrzej Sagan Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
Telefon:815666025
Obowiązki:

1. Radni powinni czynnie uczestniczyć w sesjach Rady i Komisji, do których zostali powołani.

2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

3. Radny w ciągu 7 dni od dnia odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

4. Radni otrzymują za udział w posiedzeniach Rady oraz Komisji diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej w wysokości ustalonej przez Radę.

5. Przewodniczący Rady otrzymuje dietę miesięczną w wysokości ustalonej przez Radę.

6. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami.

7. Radni powinni organizować spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż raz w roku.

8. Radni powinni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.

9. Radni mogą stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców. Przyjęte skargi, wnioski i postulaty zgłaszane przez mieszkańców na spotkaniach, o których mowa w § 83 Statutu, radni przekazują do rozpatrzenia organom gminy według ich kompetencji.

0 5
Agata Stelmach Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
0 15
Paweł Adamczyk Stanowisko:Radny - mandat wygaszony z dniem 29 czerwca 2020 r.
0 16
Sylwester Mariusz Adamczyk Stanowisko:Radny
0 20
Jan Andrzej Dąbrowski Stanowisko:Radny
0 22
Antoni Wojciech Kawałek Stanowisko:Radny
0 23
Paweł Kijek Stanowisko:Radny
0 24
Łukasz Kowalski Stanowisko:Radny
0 25
Eugeniusz Markiewicz Stanowisko:Radny
0 26
Agnieszka Marzec Stanowisko:Radna
0 27
Zbigniew Stanisław Niedźwiadek Stanowisko:Radny
0 28
Ewa Pałyska Stanowisko:Radna
0 29
Agata Przech Stanowisko:Radna
0 30
Krzysztof Rymarz Stanowisko:Radny
0 31
Regina Wróbel Stanowisko:Radna
0 32
Patrycja Boryca Stanowisko:Radna - od 10 listopada 2020 r.
Email:
0 33