Obsada, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stanisława Wrona Stanowisko: Stanowisko pracy ds. obywatelskich
Telefon: tel. (81) 566-96-07 fax. (081) 56-66-025
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: parter 1

poniedziałek - 7:30 - 15:30;
wtorek - 7:30 - 16:00;
środa - 7:30 - 15:30;
czwartek - 7:30 - 15:30;
piątek - 7:30 - 15:00.


Obowiązki:
  1. Sprawy wojskowe:

1)    przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,

2)    przygotowywanie i prowadzanie rejestracji przedpoborowych i poboru,

3)    wzywanie poborowych do stawienia się do poboru,

4)    współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień,

5)    prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

6)    prowadzenie czynności wyjaśniająco – poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

7)    współdziałanie z jednostkami wojskowymi w sprawie likwidacji niewypałów.

2. Sprawy związane z obsługą administracyjną Rady Gminy i jej komisji:

1)    obsługa techniczno - biurowa Rady Gminy i jej Komisji,

2)    przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

3)    przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje oraz prowadzenie ich rejestru oraz zbioru aktów prawa miejscowego,

4)    zapewnienie skutecznego  sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

5)    przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji
oraz poszczególnych radnych,

6)    przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

7)    podejmowanie czynności organizacyjnych – w tym protokołowanie – związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,

8)    prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych i nadzór nad ich terminowym załatwieniem,

9)    organizowanie szkoleń radnych.

3. Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy – sołectwami:

1)    współdziałanie z sołtysami i radami sołeckimi,

2)    organizacja i obsługa techniczna wyborów sołeckich,

3)    organizowanie spotkań z mieszkańcami Gminy w sprawach istotnych dla członków wspólnoty samorządowej,

4)    prowadzenie rejestru uchwał i wniosków zebrań wiejskich.

5. Sprawy z zakresu obrony cywilnej:

1) planowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,

2) przygotowanie i realizowanie gminnych planów i programów reagowania kryzysowego,

3) planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,

4) utrzymywanie w gotowości systemu powszechnego ostrzegania, alarmowania,

5) opracowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji i przyjęcia ludności,

6)  organizacja przedsięwzięć związanych z przyjęciem ludności z wyznaczonych zakładów pracy z miasta Lublina w czasie zagrożenia i wojny oraz ewakuacja miejscowej ludności z rejonów zagrożonych,

7) prowadzenie magazynu sprzętu OC oraz planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki OC,

8) realizacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC
do przeprowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i ataków terrorystycznych,

9)  tworzenie formacji obrony cywilnej,

10) planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

11) prowadzenie akcji kurierskiej,

12) wydawanie decyzji o przeznaczeniu osób i rzeczy w ramach świadczeń osobistych i rzeczowych.

6. Sprawy ochrony przeciwpożarowej:

1)   realizacja zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

2)   bieżąca współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

3)   prowadzenie spraw związanych z działalnością Komendanta Gminnego Straży Pożarnych,

4)   organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych,

5)   koordynowanie funkcjonowania kryzysowego systemu ratowniczo -gaśniczego na obszarze Gminy,

6)   obsługa walnych zebrań w jednostkach OSP.

7. Sprawy związane z pełnieniem obowiązków Kierownika Kancelarii Tajnej, w tym prowadzenie Kancelarii Tajnej.

8. Realizacja czynności samorządu gminnego w zakresie przeprowadzenia zbiórek publicznych.

9. Sprawy zgromadzeń publicznych i manifestacji:

1)    koordynowanie czynności zapewniających bezpieczeństwo imprez masowych,

2)    przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzenia na otwartej przestrzeni, imprezach artystycznych lub rozrywkowych, wydawanie decyzji o zakazie odbycia takiej imprezy.

1